OZNAM  PRE  RODIČOV

Vážení rodičia,  

od 01.01.2018 nadobúda účinnosť VZN č.3/2017 mesta Prievidza, ktoré určuje výšku mesačného príspevku v ŠKD na 6,00€. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa základnej školy, pri ktorej je zriadený príslušný ŠKD a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Príspevok sa bude uhrádzať na účet školy v dvoch splátkach: 

1. splátka - za mesiace september až december 2018: 24,00 €   splatnosť 10.09.2018

2. splátka - za mesiace január až jún 2018: 36,00 €  splatnosť 10.01.2019

 

Informácie o poplatkoch v ŠKD na školský rok 2018/2019

 

Mesačný príspevok budeme vyberať v dvoch splátkach. Úhrady realizujte prevodom na účet:

Názov banky: Prima banka a.s. Prievidza 

IBAN: SK41 5600 0000 0090 1451 8004

Správa pre prijímateľa: do tejto kolónky vždy vpíšete celé meno a priezvisko dieťaťa spolu s názvom triedy, ktorú dieťa v danom školskom roku navštevuje

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.