Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Obsah ročníkovej práce

Ročníková práca má byť vyjadrením špecifického záujmu dieťaťa, pri ktorom má hlavne vo vyšších ročníkoch vniknúť hlbšie a širšie do témy (nie povrchne), dieťa sa má jej prostredníctvom realizovať vo svojej dominantnej oblasti. Práce nemajú byť len kompilátom, opisom odstavcov z kníh, ale dieťa má v nej vyjadriť svoje vlastné postrehy, názory.

TÉMA SA MUSÍ VÝRAZNE ODLIŠOVAŤ A NEPRELÍNAŤ S PREBERANÝM UČIVOM (resp. s učivom učebných osnov) ALEBO NAD NÍM VYTVÁRAŤ VÝRAZNÚ NADSTAVBU.

Minimálne požiadavky v rámci jednotlivých ročníkov:

1. ročník: jednoduchý plagátik A2 (zvieratká a pod.) – kresba, popis, alebo A4 – 3 strany textu + obrázky., min. literárne zdroje

2. ročník: veľkoplošný plagát (s popismi) alebo A4 5 strán textu + obrázky., aspoň 2 zdroje

3. a 4. ročník – samostatne určená oblasť, aspoň 4 literárne pramene, vlastné jednoduché myšlienky, názory (porovnanie dvoch javov, zhodnotenie výhod a nevýhod, argumentácia pre a proti, možnosti zlepšenia, možný vývin v budúcnosti, uplatnenie v iných oblastiach), minimálne 8 strán textu + obrázky,

II. stupeň a gymnázium – uviesť aspoň 5 literárnych prameňov, ostatné ako v 4. ročníku, minimálne 10 strán textu + obrázky.

Výstupy – forma ročníkovej práce

 • text a obrázky A4 (rozsah podľa ročníka),
 • veľkoplošný plagát (nákresy, fotografie, popis),
 • trojrozmerný výtvor (konštrukcia) a popis,
 • videonahrávka a popis
 • počítačový program a výstup.

 

Ročníková práca má byť ÚHĽADNÁ, PREHĽADNÁ (výrazné písmo – nie ceruzka), PREZENTOVANÁ autorom pred auditóriom (aspoň v rámci triedy), najzaujímavejšie práce v rámci celej školy.

Výchovno - vzdelávací cieľ ročníkovej práce tvoria ZRUČNOSTI, ktoré chceme v žiakoch rozvíjať: 

 • štúdium literatúry, orientácia v informáciách,
 • samostatnosť, samoštúdium, motivácia,
 • porovnávanie,
 • klasifikácia (triedenie javov),
 • analýza a syntéza (rozklad na časti a spájanie častí do celkov),
 • abstrakcia (výber podstatných znakov),
 • aplikácia (prenos, uplatnenie skúseností, poznatkov v inej oblasti),
 • zovšeobecňovanie,
 • predikcia (na základe známych poznatkov predpokladať ďalší vývoj javu, procesu),
 • elaborácia (vypracovanie, dôraz na detaily),
 • kreativita (plynulosť (vymyslieť čo najviac vecí z danej oblasti), pružnosť (vymyslieť čo najviac vecí
 • rôznorodých – z rôznych oblastí), originalita (jedinečnosť)),
 • kritické myslenie,
 • hodnotenie (klady a zápory daného javu),
 • argumentácia, zdôvodňovanie, presné vyjadrovanie,
 • prezentácia pred auditóriom, obhajovanie vlastnej práce, názorov.

Pomoc učiteľa

Triedni učitelia:

 • oboznámenie s podmienkami,
 • pomoc pri výbere témy a jej fomulácii,
 • vytvorenie zoznamu tém,
 • priebežné pripomínanie, povzbudzovanie, podpora, rady.

 

Ostatní učitelia: – individuálna pomoc učiteľa, ktorý má k danej téme blízko. Ročníková práca je výlučne domácou aktivitou, učiteľ môže dieťaťu poradiť, vysloviť svoj názor, pomôcť v rámci individuálnych konzultácií. Tvorba ročníkovej práce však nie je súčasťou aktivít vyučovacích hodín.

Pomoc rodičov

 • podpora, povzbudzovanie, pripomínanie, rady,
 • návšteva múzeí, výstav, akcií, súvisiacich s témou,
 • namotivovanie dieťaťa (ak nemá dostatočnú motiváciu),
 • poskytovanie literatúry, internetu, návšteva knižníc,
 • technická pomoc (pomoc pri prepisovaní do počítača (u malých detí), tlač, viazanie.

Prezentácia ročníkovej práce

Deti prezentujú ročníkovú prácu v rámci triedy. Dieťa porozpráva o svojej práci, odpovedá na otázky detí. Ostatní spolužiaci tvoria publikum. Po vyhodnotení triednym učiteľom sú niektoré deti nominované na celoškolskú prezentáciu. Koná sa v rámci jedného vyučovacieho dňa. Ostatní žiaci (príp. rodičia) tvoria publikum, môžu prechádzať jednotlivými sekciami. Deti sa snažíme viesť k tomu, aby pristupovali k prezentácii zodpovedne (teda riadne si ju pripravili), hovorili nahlas a zrozumiteľne, učili sa využívať obrazový materiál (tabuľu, obrázky, ukážky, príp. fólie). Keď dieťa odprednáša svoju tému, nasleduje diskusia. Deti sa učia nielen vystupovať, ale i počúvať, aktívne diskutovať a argumentovať (to všetko je cieľom prezentácií).

Príklady tém

zvieratá, vesmír, vynálezy, biológia, vlastný vynález, isté historické obdobie, návrh výstavnej siene v múzeu, ponuka cestovnej kancelárie, video dokument o pamiatkach mesta, náboženstvá – ich podobnosť a rôznorodosť, ekológia, genetické manipulácie, flóra v rôznych oblastiach sveta, Darwinova teória, porovnanie životopisov slávnych ľudí, zaujímavé povolania, umenie, otázky životného prostredia, medicína, šport, návrh novej športovej hry atď.

Pokyny k vypracovaniu ročníkovej práce pre 2. stupeň APROGEN pdf

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.