V súčasnosti je Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza mestskou plnoorganizovanou školou s dobrými výchovno - vzdelávacími výsledkami. Prioritnou úlohou školy je vzdelávanie intelektovo nadaných detí v programe APROGEN, osvojenie si základov práce s počítačom a posun od ich užívateľského prístupu k aktívnemu, tvorivému a samostatnému riešeniu úloh na počítači a zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu.


3S vyučovaním predmetu práca s počítačom sa začalo v školskom roku 1995/1996 a úspešne pokračuje doteraz. V súčasnosti máme tri počítačové učebne vybavené modernou technikou (multimediálne počítačové stanice, skenery, laserové a atramentové tlačiarne, digitálny fotoaparát…). Tieto učebne sú plne využité počas vyučovacieho procesu a popoludní v nich prebieha každý deň do 16. hodiny krúžková činnosť. Deti získavajú nielen základy počítačovej gramotnosti, ale aj hlbšie teoretické a praktické zručnosti. Naučia sa pracovať s programami - textovými, grafickými, tabuľkovými a získajú základy programovania v programovacom jazyku Baltík.

Medzi hlavné priority školy nepatrí len výpočtová technika a práca s ňou. Naši žiaci sú vedení k aktívnemu využívaniu všetkých svojich schopností. Škola sa zapája do rôznych projektov a tak podporuje všestranný rozvoj osobnosti detí.

Od 1.9.2002 sa venujeme vzdelávaniu intelektovo nadaných detí so súhlasom MŠ SR, Mesta Prievidza, gestorky projektu a odborného garanta PhDr. Jolany Laznibatovej, Csc. Naša škola realizuje vzdelávanie nadaných detí podľa alternatívneho programu edukácie nadaných – APROGEN.

V triedach pre nadané deti sa pracuje podľa učebných plánov a učebných osnov pre nadané deti schválených MŠ SR na princípoch analýzy, syntézy, zovšeobecňovania a vyvodzovania záverov podľa špeciálnych učebníc určených pre alternatívne vyučovanie kladie sa dôraz na 

1

  • výučbu cudzích jazykov
  • informatiku
  • nácvik písania paličkovým písmom
  • samostatnú prácu žiaka
  • didaktické hry, stimulačné, zábavné cvičenia
  • rozvíjanie verbálnych schopností
  • sebahodnotenie, pochopenie, uvedomenie si výkonového statusu 

Zapájaním sa do súťaží, riešením predmetových olympiád, sa snažíme u žiakov pestovať hrdosť ku škole, lásku k materinskému jazyku, schopnosť dôstojne reprezentovať seba, svoju školu i región. Žiaci našej školy sa úspešne zapájajú do korešpondenčných seminárov - fyz IQ, MAKS a KLOKAN.
Napriek tomu, že Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza nie je orientovaná na rozšírené vyučovanie športu a telesnej výchovy, dosahuje v rámci okresu, kraja i celého Slovenska vynikajúce úspechy v kolektívnych športoch i v súťažiach jednotlivcov.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.