Príprava na prezentáciu - Deň Zeme

Staráme sa o okolie našej školy

Staráme sa o kvety v interiéri školy

Celoročne zbierame papiera...

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi." Leonardo da Vinci

Voda je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Máme ju vždy, keď ju potrebujeme. Je to tak prirodzené, že si ani neuvedomujeme jej hodnotu. Je doslovne všade okolo nás, ba aj v našom tele. Voda je bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti, je súčasťou neživej prírody (oceánov, morí, ľadovcov, riek, pôdy, oblakov) a zároveň súčasťou živej prírody (rastlín, živočíchov a každého z nás). Pokrýva 70% zemského povrchu. Je aj vynikajúci a zdravý nápoj. V rámci projektu sa zameriame na vodu  vo všetkých jej skupenstvách a podobách v prírode, ale aj v našom okolí. Deťom sprostredkujeme tajomstvá vody prostredníctvom bádateľských aktivít, experimentovania, tvorivej dramatiky a hier s vodou. Všetky činnosti budú realizované prostredníctvom edukačných aktivít a hier v priebehu rôznych organizačných foriem dňa.

Na vyučovacích hodinách geografie sa v rámci jednotlivých učebných tém, či prierezovej témy environmentálna výchova, pravidelne venujeme v 5. až 9. ročníku problematike životného prostredia. So žiakmi pozeráme dokumentárne filmy, diskutujeme o nich, pracujeme na projektoch s environmentálnou tematikou, zbierame papier. Naši žiaci vedia, prečo je dôležité recyklovať, vysádzať nové stromy, viac chodiť pešo či využívať na prepravu bicykle. Nie je im tiež neznáme, ako môžu prispieť k tomu, aby sa znížil objem odpadu, ktorý vyprodukujú.

Žiaci 5.A s projektami o prírodných krajinách. Dôraz sme kládli na ochranu prírody, chránené a ohrozené druhy živočíchov.

Žiak 5. ročníka pri prezentovaní projektu o globálnych ekologických problémoch. Pozornosť venoval príčinám znečistenia vodstva na Zemi, najväčším ekologickým katastrofám a vplyvu znečistenej vody na živé organizmy a žiaci pri pozeraní dokumentárneho filmu o klimatických zmenách a povodniach.

Mgr. Katarína Oberfrancová

 

Téme Vodný svet v rámci projektu EKOROK sa žiaci 2.B venovali na hodinách výtvarnej výchovy. V riadenom rozhovore pred i počas práce sme diskutovali o VODE, jej podobách, zdrojoch, dôležitosti pre život na Zemi, ale i o ochrane vodných tokov a potrebe šetrenia vodou. Spoločne sme vytvorili akváriá, v ktorých voda a život v nej ohrozený nie je.

Mgr. Miroslava Hepnerová

Výtvarná výchova: 2.C
Téma: Vodný svet
Na hodine výtvarnej výchovy mali žiaci za úlohu určenou technikou (spôsobom) namaľovať ich predstavu, čo všetko sa nachádza pod hladinou riek, jazier a morí. Samotnej práci predchádzala krátka diskusia a priblíženie danej témy.

Mgr. Lucia Mellová

Žiaci 2. A sa na ranných komunitách venovali téme recyklácie odpadu. Naučili sa, čo patrí do kontajnera danej farby. Pomohli im pritom ilustračné tabule umiestnené na medziposchodí aj omaľovánky o Jožkovi Zberčíkovi. Zapojili sa tým do projektu p. Dobiaša a dali najavo, že im životné prostredie nie je ľahostajné.     Valterová, tr. uč.

V triedach žiaci triedia odpad - hlavne papier. Namiesto do koša ho dávajú do krabíc a odovzdávajú do zberu. Repiská, 2.C

Téme Vodný svet zadanej v rámci projektu EKOROK v školskom roku 2017/18 som sa venovala zatiaľ na predmete tvorba projektov :

5.C. – žiaci dostali zadanie: čo sa im vybavilo ako prvé, keď počuli tému Vodný svet? Žiaci spracovali buď samostatne alebo vo dvojiciach tieto témy: žralok biely, delfín, veľryba, hviezdovka morská, moje morské akvárium, morský koník, perutín, bojovnica (ryba), Neptún – Boh morí, medúza štvorhranka

- žiaci spracovali svoje témy vo forme powerpointovej prezentácie a prezentovali spolužiakom, na konci každej prezentácie bol kvíz, ktorým si prezentujúci overili, čo si ich spolužiaci zapamätali

-témy, ktoré si žiaci vybrali, nie sú súčasťou TVVP

- cieľom bolo aby sa žiaci vzájomne naučili niečomu novému mimo TVVP

- učiteľ žiakov usmerňoval pri tvorbe prezentácií a dopĺňal ich výklad

- pozitíva: žiaci radi pracujú s programom PowerPoint, boli radi, že sa sami môžu rozhodnúť pri výbere konkrétnej témy

- všetci sa rozhodli pre živočíchov, deťom sú tieto témy o zvieratách najbližšie, jeden žiak si vybral tému o Neptúnovi

Moje morské akvárium - žiačka písala o tom, aké akvárium má doma, ako sa oň starať, aké rybičky v ňom má. Bolo to veľmi zaujímavé a odlišné od ostatných prác, pretože robila prácu o niečom, čo má doma.

8. A. – platí všetko ako pri 5.C

Postrehy: žiaci si vybrali tiež všetci živočíchov, napríklad delfín skákavý či veľryba južná, ...

-svoje témy sa však rozhodli spracoval na výkres A3

Téme vodný svet sme sa venovali aj na hodinách biológie v 9.A.

Každý žiak mal spracovať konkrétneho živočícha žijúceho vo vode, alebo nejakým spôsobom viazaného k vodnému prostrediu, či už potravou, alebo vývojovým štádiom života. O danom živočíchovi mali zistiť typické znaky, spôsob života a čo ho ohrozuje. Živočícha mali nakresliť. Svoje zistenia prezentovali pred spolužiakmi. Ostatní žiaci si zapisovali do zošita informácie a učiteľ si potom ich nadobudnuté vedomosti overil testom. Výtvory žiakom sú vystavené na nástenke v učebni biológie.

Téme vodný svet sme sa venovali aj na hodine biológie v 6.B.

2 žiačky spracovali tému žraloky, delfíny a lamantíny na výkresy, prezentovali informácie spolužiakom, ktorí si zapisovali dôležité informácie na papiere. Na papieroch boli otázky z prezentovaného obsahu, tieto otázky boli súčasťou prípravy žiačok, ktoré prezentovali. Žiaci svoje novonadobudnuté vedomosti preukázali v teste, ktorý vypracovali na nasledujúcej vyučovacej hodine.

Mgr. Aneta Škulcová

Žiaci 3.B a 3.C v rámci vyučovania Prírodovedy spoznávali rôzne skupenstvá vody a ich premenu. Našim najväčším zistením bolo, že voda v prírode nikde len tak nezmizne, ale sa neustále mení a jej premena sa opakuje dookola, až je z toho jav, ktorý voláme kolobeh vody v prírode.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.