Rada školy

zs_marianska2

Rada školy je ustanovená podľa & 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhl. MŠ SR č. 51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly vedúcich zamestnancov tejto ZŠ.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci tejto školy.

Rada školy :

  1. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
  2. navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
  3. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a školského zariadenia, k návrhu na úpravy v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov, k finančnému zabezpečeniu školy, k návrhu rozpočtu, k správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy, k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení  výchovno –vzdelávacieho procesu

 

Rada škola má 11 členov. Členmi rady školy sú:

Porubcová Eleonóra, PaedDr.
- delegovaný zástupca zriaďovateľa
Vráblová Katarína
- delegovaný zástupca zriaďovateľa
Krško Peter, Mgr.
- delegovaný zástupca zriaďovateľa
Polerecký Jozef, Ing.
- delegovaný zástupca zriaďovateľa
Kratka Miroslav, Ing.
- zvolený zástupca rodičov
Peter Hoppan, Ing. - zvolený zástupca rodičov
Klocoková Andrea, Mgr.
- zvolený zástupca rodičov
Gregorová Michaela Mária, Mgr.
- zvolený zástupca rodičov
Jozef Macko, Mgr.
- zvolený zástupca ped. zamestnancov
Malotová Monika, PaedDr.
- zvolený zástupca ped. zamestnancov
Drozdová Anna
- zvolený zástupca neped. zamestnancov

 

Rada školy sa stretáva podľa plánu štyrikrát za rok. Informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný rok. Rada školy nemá vlastný majetok.

Štatút rady školy:  pdf

Zápisnice zo zasadnutí:

 

Školský rok 2018/2019

Zápisnica - 09.10.2018 pdf    
       

 

Školský rok 2017/2018

Zápisnica - 04.10.2017 pdf Stanovisko - čestný názov školy pdf
Zápisnica - marec 2018 pdf Klasifikácia školy za 1. polrok 2017/2018 pdf
    Vyhodnotenie programového rozpočtu pdf
    Informácia o stave rozpočtu na konci kalendárneho roka 2017 pdf
Zápisnica - jún 2018 pdf    

 

Školský rok 2016/2017

Zápisnica - 28.06.2017 pdf Prezenčná listina - 28.06.2017 pdf
Zápisnica - 21.04.2017 pdf    
Zápisnica - 28.9.2016 pdf Prezenčná listina - 28.9.2016 pdf

 

Školský rok 2015/2016

Zápisnica - 23.9.2015

pdf Výročná správa za rok 2014 pdf

Zápisnica z voľby predsedu a podpredsedu

pdf

Zápisnica - 17.2.2016

pdf        

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Rady školy - 13.4.2016

pdf    

 

Školský rok 2014/2015

Vážení rodičia, oznamujem Vám výsledky volieb dvoch zástupcov za rodičov do Rady školy pri Základnej škole, Mariánska ul. 554/19, Prievidza. Voľby sa konali 18.09.2014 počas triednych schôdzok rodičovského združenia. Záujem o prácu v Rade školy prejavilo 18 kandidátov a rodičia odovzdali 241 platných hlasovacích lístkov.
Zvolení sú títo rodičia:
Mgr. Michaela Mária Gregorová, za 1.A, počet hlasov 69
Mgr. Andrea Klocoková, za 1.B, počet hlasov 58
Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka školy

Zápisnica - 24.9.2014

pdf

Zápisnica - 5.2.2015

pdf

Zápisnica - 25.6.2015

pdf

 

Školský rok 2013/2014

Zápisnica - 12.9.2013 pdf
Zápisnica - 26.2.2014 pdf
Zápisnica - 25.6.2014 pdf

 

Školský rok 2012/2013

Zápisnica - 12.9.2012 pdf
Zápisnica - 15.10.2012 pdf Prezenčná listina pdf
Zápisnica - 5.12.2012 pdf Prezenčná listina pdf
Zápisnica - 6.3.2013 pdf
Zápisnica - 26.6.2013 pdf

 

Školský rok 2011/2012

Zápisnica - 19.10.2011 pdf
Zápisnica - 19.12.2011 pdf
Zápisnica z volieb do RŠ - 18.4.2012

pdf

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ - 18.4.2012

pdf

Zápisnica a prílohy - 9.5.2012

pdf pdf

Zápisnica             Príloha č.1

pdf pdf pdf

Príloha č.2          Príloha č.3           Príloha č.4
Zápisnica - 25.6.2012 pdf

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.